REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE ILFOV

 

 

CAP.I. DISPOZIŢII GENERALE

ART.1. Prezentul regulament stabileşte normele de organizare şi funcţionare ale Centrului Judetean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov, denumit în continuare Centrul;

ART.2. Centrul este un aşezământ cultural, instituţie publică de cultură de interes judeţean, cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi în domeniul cultural, de informare şi de educaţie permanentă, reprezentând servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale şi a accesului la informaţie;

ART.3. Centrul funcţionează ca instituţie bugetară în subordinea Consiliului Judeţean Ilfov care-i asigură baza  materială şi resursele necesare, potrivit responsabilităţilor ce-i revin prin lege;

ART.4. Misiunea Centrului constă în promovarea culturii şi artei naţionale şi universale, satisfacerea nevoilor culturale comunitare prin oferirea de produse și servicii culturale în scopul creșterii gradului de acces și participare a cetățenilor la viața culturală și organizarea manifestărilor culturale și artistice cu acces pentru toate categoriile sociale;

ART.5. Centrul a fost înfiinţat  in baza Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov cu nr. 32/02.08.2004 cu modificările şi completările ulterioare și funcționează conform prevederilor OUG. nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activităților așezămintelor culturale;

CAP.II. SCOPUL, PRINCIPIILE ŞI OBIECTIVELE DE ACTIVITATE

ART.6. (1) Centrul a fost înfiinţat cu scopul de a oferi produse şi servicii culturale ca elemente ale dezvoltării şi regenerării sociale a comunităţilor;

            (2) Prin activitaăţile desfăşurate, Centrul asigură conservarea, promovarea şi valorificarea culturii;

ART.7. Centrul îşi desfăşoară activitatea respectând:

 • Principiul autonomiei culturii şi artelor;
 • Principiul libertăţii de gândire şi expresie;
 • Principiul primordialităţii valorii şi a şansei egale la cultură fără deodebire de naţionalitate, etnie, sex, religie, orientare politică sau situaţie socială

ART.8. Obiectivele principale ale activităţii Centrului sunt:

 • Organizarea activităţilor de promovarea a culturii şi artei naţionale şi universale de dezvoltare şi afirmare a responsabilităţilor creatoare ale populaţiei judeţului Ilfov în domeniile cultural- artistice şi recreativ- distractive;
 • Oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul cresterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală;
 • Oferirea de servicii culturale şi activităţi de promovare a turismului cultural de interes local sau de petrecere a timpului liber, menite să satisfacă nevoile comunităţii şi să creasca gradul de participare al cetăţenilor la viaţa culturală;
 • Conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial;
 • Susţinerea expoziţiilor temporare sau permanente, evenimentelor culturale cu rol educativ şi/ sau de divertisment: festivaluri, concursuri, târguri, seminarii sau altele asemenea;
 • Păstrarea tradiţiei şi craţiei populare ca fenomen viu şi tezaurizarea ca document cultural;
 • Dezvoltarea culturii contemporane şi valorificarea ei în viaţa culturală prin diferite forme de exprimare artistică;
 • Promovarea bunurilor culturale traditionale sau contemporane şi integrarea lor ca marca a identităţii etno- culturale, în circuitul naţional şi internaţional de valori;
 • Perfecţionarea metodică a activităţii aşezămintelor culturale în domeniile de activitate solicitate;
 • Realizarea unor lucrări de specialitate, materiale foto, audio şi video pentru integrarea în circuitul naţional de valori şi pentru participarea la întâlniri între specialişti şi publicarea lor în publicaţii de interes local cu caracter tehnico-ştiinţific;
 • Dezvoltarea de schimburi culturale, parteneriate etc. în care să fie valorificate creaţiile Centrului la nivel judeţean, naţional şi internaţional.

ART.9. (1) Centrul îşi desfăşoară activitatea pe bază de programe şi proiecte elaborate de conducerea acestora, în concordanţă cu strategiile culturale şi educativ- formative stabilite de autoritatea în subordinea cărora funcţionează;

            (2) Pentru realizarea activităţilor specifice din programe şi proiecte, Centrul poate colabora cu instituţii publice, ONG-uri, persoane fizice şi juridice de drept public sau privat etc.

 

CAP.III. COMPETENŢE ŞI ATRIBUŢII

ART.10. Pentru îndeplinirea acestor obiective Centrul exercită prin personalul său următoarele atribuţii:

 • Duce la îndeplinire programul anual de activităţi aprobat de Consiliul Judeţean Ilfov;
 • Iniţiază măsuri stimulative pentru protecţia valorilor culturale şi ale artelor, având competenţa de a organiza concursuri, festivaluri sau alte forme de spectacol şi de a acorda premii, în conformitate cu legile şi normele în vigoare;
 • Asigură asistenţă metodică de specialitate şi de stimulare şi valorificare a tradiţiei populare cât şi altor instituţii, societăţi şi organizaţii cu preocupări în domeniu;
 • Dezvoltă parteneriate cu instituţii şi centre ştiinţifice din ţară şi străinătate în vederea consevării, arhivării şi promovării culturii tradiţionale;
 • Încurajează dezvoltarea culturii contemporane prin promovarea tinerilor compozitori, interpreţi, artişti plastici şi scriitori;
 • Desfăşoară activităţi de culegere, editare, publicare şi difuzare a materialelor ştiinţifice specifice domeniilor de activitate ale Centrului;
 • Contribuie la formarea artiştilor şi a meşterilor populari şi la atestarea lor prin cursuri de formare;
 • Iniţiază şi realizează programe culturale, ştiinţifice şi artistice în domeniul culturii naţionale şi universale pentru valorificarea patrimoniului cultural şi promovarea lui în circuitul naţional şi internaţional de valori;
 • Promovează genuri artistice diverse, artişti locali, naţionali şi internaţionali, în judeţul Ilfov.

ART.11. În îndeplinirea competenţelor şi atribuţiilor, Centrul colaborează cu institutţii şi centre ştiinţifice de profil, instituţii de ănvăţământ superior, instituţii de cult, muzee etnografice şi de artă, uniuni de creaţie, instituţii profesioniste de artă, şcoli şi licee, fundaţii şi societăţi culturale, publicaţii şi edituri, mijloace de comunicare în masă şi altele.

ART.12. Activitatea Centrului se materializează în:

 • Educaţia în şi prin cultură şi formarea continuă în domeniul artelor, spectacolului şi meşteşugurilor;
 • Activitate de consiliere şi de acordare de asistenţă de specialitate în domeniul artei şi culturii;
 • Valorificarea culturii locale, naţionale şi internaţionale prin concursuri, expoziţii, gale, tabere, saloane, tîrguri, spectacole, festivaluri, sărbători, colocvii, simpozioane, saloane, aniversări, omagieri, schimburi de experienţă culturale, ştiinţifice, turnee şi alte acţiuni de stimulare şi promovare a creativităţii în toate genurile artei şi a creaţiei artistice;
 • Publicarea de monografii, culegeri, antologii, albume, fonograme, videograme şi alte lucrări de profil;
 • Protecţia şi promovarea valorilor autentice ale culturii şi artelor, combaterea poluării şi degradării acestora, promovarea turismului cultural de interes local;
 • Conservarea, culegerea şi cercetarea în domeniul culturii, al creaţiei tradiţionale şi contemporane, a organizării se sesiuni ştiinţifice, simpozioane, colocvii, saloane, expoziţii şi alte acţiuni de valorificare publică a acestora.

CAP.IV. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ. CONDUCEREA ŞI PERSONALUL

ART.13. (1) Structura organizatorică, statul de funcţii, organigrama şi bugetul Centrului se aprobă prin Hotarârea Consiliului Judeţean Ilfov, în raport cu obiectivele şi programele stabilite, astfel încât să poată fi îndeplinite corespunzător toate activităţile specifice.

            (2) Organigrama Centrului este constituită din următoarele compartimente:

Conducerea – Director/ Manager;

Director adjunct;

Compartiment Audit Public Intern;

Compartiment Juridic Derulare Contracte şi Achiziţii;

Compartiment Financiar Contabilitate, Resurse Umane;

Biroul Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale;

Compartiment Informare Culturală şi Educaţie Permanentă;

Compartiment Administrativ.

ART.14. (1) Conducerea Centrului este asigurată de un director/ manager, conform prevederilor Contractului de management încheiat cu autoritatea, Consiliul Judetean Ilfov;

            (2)Angajarea directorului/manager așezămintelor culturale , institutii publice, se face pe baza susținerii unui concurs de proiecte de management, câștigătorii urmând să încheie un contract de management , în conformitate cu prevederile legii;

            (3)Contractul de management va conține programele și proiectele minimale pe care directorul/managerul se angajează să le realizeze;

            (4) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului/ manager al Centrului se fac prin dispoziția Președintelui Consiliului Judeţean Ilfov, în urma sustinerii şi câştigării concursului de proiecte de management, desfăşurat conform legii;

            (5)În cazul în care directorul/ managerul deține o funcție de execuție sau de conducere în cadrul instituției ori în altă instituție de cultură, contractul individual de muncă pentru funcția respectivă se suspendă pe durata derulării contractului de management;

            (6)Pentru activitatea depusă conform dispozițiilor contractului, mdirectorul/ managerul beneficiază de o remunerație lunară al cărui cuantum brut este cel corespunzător funcției de director/ managerdin care se rețin impozitul și contribuțiile la bugetul asigurărilor sociale de stat;

            (7)În situația încetării contractului de management, autoritatea desemnează prin ordin sau dispoziție o persoană competentă să asigure managementul instituției publice de cultură, în maximum 5 zile de la data constatării încetării contractului de management și organizează un nou concurs de management în maximum 120 de zile calendaristice de la desemnarea managerului interimar;

            (8) Directorul- manager al Centrului are următoarele atribuţii:

 • Elaborează şi propune spre aprobare autorităţii proiectul de buget al instituţiei;
 • Decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al instituţiei, conform prevederilor contractului de management, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator de credite pentru bugetul acesteia;
 • Selectează, angajează şi concediază personalul salariat. Încadrarea personalului cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată se face pe bază de concurs sau examen, în condiţiile legii. Prin excepţie, în cazul personalului încadrat pe perioadă determinată, pe durata desfăşurării unui program sau proiect, încheierea contractelor de muncă se poate face şi în mod direct, prin acordul părţilor;
 • Negociază clauzele contractelor de muncă în condiţiile legii;
 • Negociază clauzele contractelor încheiate conform codului civil sau, după caz, conform legilor speciale;
 • Reprezintă instituţia în raport cu terţii;
 • Încheie acte juridice în numele şi pe seama instituţiei, în limitele de competenţă stabilite prin contractul de management cu Asociații, Fundații, Persoane Fizice Autorizate,S.A., S.R.L, etc.;
 • În exercitarea atribuţiilor sale, managerul poate încheia contracte individuale de muncă pe durată determinată, contracte încheiate potrivit Codului civil, precum şi contracte privind dreptul de autor şi drepturile conexe, fără ca durata acestora să depeşească cu mai mult de un an durata contractului de management;
 • Asigură implementarea proiectului managerial şi prezintă anual sau la cererea autorităţii raportul de activitate;
 • Asigură dezvoltarea şi implementarea codului intern şi managerial referitor la organizare, managementul resurselor, etică, deontologie şi integritate;
 • Propune modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale instituţiei, supunându-le spre aprobare Consiliului Judeţean Ilfov;
 • Întocmeşte Regulamentul Intern al Centrului şi îl negociată cu reprezentanţii angajaţilor;
 • Aprobă calificativele şi modificările salariale, după caz, conform reglementărilor în vigoare;
 • Dezbate şi aprobă desfăşurarea unor manifestări de anvergură care nu au fost incluse în planul anual de activităţi;
 • Asigură perfecţionarea personalului Centrului prin participarea acestuia la cursuri de perfecţionare şi specializare;
 • Aprobă planificarea concediilor de odihnă;
 • Aplică actele normative şi administrative în vigoare pentru buna desfăşurare a activităţii Centrului;
 • Emite decizii de angajare, de modificare şi de desfacere a contractelor de muncă promovează, recompensează şi sancţionează personalul din subordine conform normelor în vigoare;
 • Răspunde de implementarea Codului controlului intern/ managerial;
 • Ia orice alte măsuri pe care le consideră necesare pentru buna desfăşurare a activităţii în limitele prevăzute de lege;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de ordonatorul principal de credite stabilite în formă scrsă în contractul de management.

(9)În exercitarea atribuţiilor sale directorul – manager emite decizii;

 

(10)Directorul adjunct – își desfășoară activitatea în subordinea managerului și exercită următoarele atribuții principale:

 • Își desfășoară activitatea în principal, pe bază de programe și proiecte elaborate în cadrul instituției, în concordanță cu strategiile culturale și educativ – formative stabilite de autoritățile sau de instituțiile în subordinea cărora funcționează;
 • Asigură buna desfășurarwe a activităților ce duc la îndeplinirea obiectivelor stabilite de către director/ manager;
 • Implementează strategii de dezvoltare a activităților instituției;
 • Coordonează activitatea instituției la cererea directorului/ managerului;
 • Verifică și avizează referatele, deciziile interne, rapoartele, fișele de evaluare a performanțelor individuale ale salariaților, etc;
 • Coordonează organizarea de cursuri de educație civică, de educație permanentă și formare profesională continuă;
 • Propune spre aprobare promovarea personalului din subordine în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • Răspunde de implementarea și aplicarea Codului controlului intern/ managerial în cadrul Compartimentelor pe care le coordonează;
 • Se ocupă de educația permanentă și formarea profesională continuă de interes comunitar ăn afara sistemelor formale de educație;
 • Îndeplinește orice alte atribuții stabilite de ordonatotul principal de credite stabilite ăn formă scrisă în fișa postului;

ART.15. Compartiment Audit Public Intern

 • Auditorii Publici Interni, dau asigurări şi consiliere directorului/ managerului pentru buna administrare a veniturilor şi a cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile la nivelul instituţiei îndeplinind în acest sens următoarele atribuţii:
 • Scopul principal al postului este de a desfăşura activitate independentă şi obiectivă, care dă entităţii o asigurare rezonabilă în ceea ce priveşte funcţionalitatea sistemului de control intern, oferă consiliere pentru îmbunătăţirea operaţiunilor şi contribuie la adăugarea de valoare actului managerial;
 • Ajută entitatea publică să îşi atingă obiectivele evaluând, printr-o abordare sistematică şi metodică, procesele sale de management al riscurilor, de control facând propuneri pentru a le consolida eficacitatea;
 • Oferă consiliere conducerii entităţii publice pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile entităţii publice;
 • Ajută entitatea publică să îşi îndeplinească obiectivele pentru îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi proceselor de administrare;
 • Eleborează planul de audit strategic, pe baza activităţilor identificate în cadrul instituţiei;
 • Elaborează proiectul planului anual de audit public intern, pe baza evaluării riscului asociat diferitelor structuri, activităţi, programe/ proiecte sau operaţiuni şi îl înaintează spre aprobare directorului în funcţie de misiunile solicitate;
 • Exercită misiuni de audit public intern asupra tuturor activităţilor desfăşurate de instituţie cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice şi la gestionarea patrimoniului instituţiei având ca principale domenii supuse auditului public intern, urmatoarele:
 • Procesul bugetar privitor la evaluarea sistemului de control intern corespunzător formării, administrării, angajării şi utilizării fondurilor publice:
 • Achiziţii publice, evaluarea sistemului de control intern aferent activităţii de achiziţii publice din cadrul instituţiei;
 • Resurse Umane – Salarizare, aspecte de management al resurselor umane, menţinerea şi dezvoltarea celor mai adecvate modalităţi de asigurare cu personal competent, respectarea regulilor sistemului de recrutare, salarizare şi evaluarea personalului;
 • Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar şi de control al instituţiei sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
 • Întocmeşte formularele constatărilor de audit public intern în cazul identificării unor disfuncţii/ neregularităţi;
 • Întocmeşte rapoarte periodice cu privire la acţiunile/ activităţile desfăşurate şi le păstrează/ arhivează în mod corespinzător;
 • Analizează punctele de vedere transmise de compartimentul, biroul auditat şi organizează reuniunea de conciliere;
 • Raportează directorului constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activităţile sale de audit intern;
 • Este preşedintele Comisiei de monitorizare,  pentru implementarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 • Realizează anual, operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern managerial;
 • Întocmeşte raportul anual asupra sistemului de control intern managerial;
 • În afara misiunilor de asigurare, planificate şi aprobate de manager, execută şi misiuni de consiliere privind pregătirea procesului de autoevaluare a sistemului de control intern managerial ale compartimentelor din cadrul instituţiei;

ART.16.Compartiment Financiar Contabilitate, Resurse Umane.

(1).  Compartimentul este coordonat de contabilul şef, este subordonat directorului/ manager si răspunde de activitatea financiar- contabilă,  resurse umane şi salarizare , având în subordine 2 inspectori specialitate si 1 consilier,îndeplinind următoarele atribuţii principale:

 • Întocmeşte şi supune spre aprobare directorului, situaţiile financiare ale instituţiei;
 • Implementează şi actualizează Codul de control intern/ managerial în compartimentul din care face parte având calitatea de președinte în comisia de monitorizare;
 • Întocmeşte exerciţiul financiar- contabil care începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 • Deţine şi exercită viza de control financiar preventiv în conformitate cu prevederile legale în vigoare, asupra operaţiunilor stabilite, fiind prima persoană desemnată, prin decizia internă a conducătorului instituţiei cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 • Propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii financiar- contabile a instituţiei şi pentru buna pregătire a personalului din subordine;
 • Răspunde, organizează şi urmăreşte evidenţa contabilă şi execuţia bugetară, potrivit reglementărilor în vigoare;
 • Urmăreşte situaţia debitelor restante, ia măsurile necesare pentru încasarea acestora şi informează conducerea instituţiei în acest sens;
 • Organizează şi răspunde de efectuarea înregistrărilor financiar- contabile;
 • Organizează şi răspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului instituţiei, de instruire a comisiilor de inventariere şi casare, înregistrează, verifică şi valorifică rezultatele apoi informează în scris conducerea instituţiei cu privire la rezultatele activităţii de inventariere;
 • Verifică şi aprobă statele de salarii lunare;
 • Urmăreşte situaţia debitelor restente, ia măsurile necesare pentru încasarea acestora şi informează conducerea instituţiei în acest sens;
 • Verifică operaţiunile de deschidere şi închidere a conturilor anuale;
 • Analizează lunar stadiul execuţiei creditelor bugetare, constatând nevoi suplimentare sau disponibilizări de credite şi informează conducerea instituţiei;
 • Răspunde de buna gestionare a bugetului instituţiei, accesarea şi administrarea judicioasă a bugetelor alocate pentru programele şi proiectele aprobate de ordonatorul principal de credite, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi informează conducerea instituţiei;
 • Asigură îndeplinirea condiţiilor legale privind constituire garanţiilor şi reţinerea ratelor persoanelor responsabile cu gestiunea şi caseria;
 • Înregistrează documentele pentru acordarea vizei de control financiar preventiv în „Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv”;
 • Coordonează şi răspunde de activitatea personalului din Compartimentul Administrativ;
 • Efectuează înregistrările în sistemul FOREXEBUG;
 • Efectuează evaluarea anuală a performanţelor, salariaţilor din subordine;
 • Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice funcţiei, stabilite prin fişa postului, repartizate de conducerea instituţiei.

(2)Inspectorul de specialitate resurse umane este subordonat contabilului şef şi directorului îndeplinind următoarele atribuţii principale:

 • Întocmeşte, actualizează si aduce la cunoştinţa salariaţilor a Regulamentului de Organizare şi funcţionare, a Regulamentului Internşi al Codului etic şi de conduită al personalului din cadrul instituţiei;
 • Întocmeşte statele de plată lunare privind salariile şi le supune spre aprobare contabilului şef şi directorului;
 • Gestionează dosarele profesionale ale salariaţilor instituţiei;
 • Gestionează Registrul General de Evidenţă al Salariaţilor în format electronic şi asigură transmiterea acestuia la Inspectoratul Teritorial de Muncă Ilfov;
 • Organizează conform legislaţiei în vigoare, concursurile/ examenele pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul înstituţiei la propunerea compartimentelor sau birourilor din care acestea fac parte cu aprobarea conducerii instituţiei;
 • Întocmeşte şi ţine evidenţa fişelor de post şi asigură corelarea cu atribuţiile din R.O.F.;
 • Asigură întocmirea şi prelungirea valabilitătii legitimaţiilor de serviciu şi urmăreşte recuperarea acestora la încetarea raporturilor de muncă ale salariaţilor;
 • Eliberează la cererea salariaţilor adeverinţe privind certificarea vechimii în muncă sau certificarea calităţii de salariat;
 • Întocmeşte deciziile privind modificările salariale ale personalului din cadrul instituţiei şi le supune spre aprobare contabilului şef, consilierului juridic şi conducerii instituţiei;
 • Deţine şi exercită viza de control financiar preventiv în conformitate cu prevederile legale în vigoare, asupra operaţiunilor stabilite, fiind a doua persoană desemnată prin decizia internă a conducătorului instituţiei cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 • Întocmeşte la solicitarea directorului propunerea de modificare a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Organigrama si Statul de Funcţii ale instituţiei în vederea aprobării de către Consiliul Judeţean Ilfov;
 • Propune spre aprobare Planul anual de pregătire şi perfecţionare a personalului încadrat;
 • Întocmeşte documentele necesare privind încadrarea, promovarea, delegarea, detaşarea, sancţionarea, încetarea raporturilor de muncă sau pensionarea personalului salariat;
 • Organizează anual participarea salariaţilor la medicul de Medicină a Muncii ;
 • Este responsabil cu protectia datelor cu caracter personal GDPR;
 • Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice funcţiei, stabilite prin fişa postului de către conducerea instituţiei.

(3)Consilierul este subordonat contabilului şef îndeplinind următoarele atribuţii principale:

 • Asigură realizarea oricărei lucrări de planificare financiar bugetară la termenele şi în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • Întocmeşte şi transmite situaţiile specifice către Institutul de Statistică;
 • Ţine evidenţa tehnico- operativă a obiectelor de inventar, mijloacelor fixe, materialelor, conform reglementărilor în vigoare;
 • Efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi prin caseria instituţiei, cu respectarea prevederilor legale;
 • Îndeplineşte atribuţiile legate de efectuarea vărsămintelor;
 • Răspunde de înregistrarea, organizarea şi păstrarea documentelor ce alcătuiesc arhiva instituţiei;
 • Asigură şi răspunde de întocmirea documentelor de casă, precum şi de manipularea, păstrarea şi distribuirea numerarului;
 • Ţine evidenţa, întocmeşte şi verifică corectitudinea completării ordinelor de deplasare dispuse de conducerea instituţiei;
 • Reprezintă instituţia în raporturile cu Trezoreria Ilfov;
 • Întocmeşte ordinele de plată şi efectuează viramentele către beneficiari;
 • Ţine evidenţa sintetică şi analitică a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, materiale, debitori, creditori, furnizori, a cheltuielilor curente pe capitole şi subcapitole;
 • Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice funcţiei, stabilite prin fişa postului de către conducerea instituţiei.

ART.17.Compartimentul Administrativ este subordonat contabilului şef şi directorului instituţiei, îndeplinind următoarele atribuşii principale:

 • Răspunde de gestiunea instituţiei, conform prevederilor legale în vigoare;
 • Implementează şi actualizează Codul de control intern/ managerial în compartimentul din care face parte având calitatea de membru în comisia de monitorizare;
 • Asigură aprovizionarea, depozitarea, cu materiale de curăţenie şi birotică, pentru buna desfăşurare a activităţii instituţiei;
 • Întocmeşte bonuri de consum, note de intrare recepţie etc.
 • Întocmeşte pontajul având ca document justificativ condica de prezenţă;
 • Asigură întreţinerea şi gospodărirea imobilului în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • Întocmeşte fişa activităţii zilnice a autoturismelor aflate în dotarea instituţiei, umărind încadrarea consumului de carburanţi în normativul de cheltuieli ale instituţiilor publice;
 • Urmăreşte şi execută activitatea de exploatare şi reparare a mijloacelor de transport şi urmăreşte încadrarea în consumurile de combustibil normat al autoturismelor şi se ocupăde actele necesare funcţionării parcului auto;
 • Intocmeşte foile de parcurs, referatele de necesitate a materialelor pentru reparaţii;
 • Organizează şi răspunde de întreţinerea şi curăţenia locurilor de muncă, a echipamentelor de birou, a spaţiului de desfăşurare a activităţii instituţiei;
 • Coordonează şi răspunde de aplicarea normelor privind PSI, şi protecţia muncii, de implementare a legislaţiei în vigoare,
 • Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice funcţiei, stabilite prin fişa postului de către conducerea instituţiei.

ART.18.Comparimentul Juridic Derulare Contracte şi Achiziţii este subordonat directorului si îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 • Asigură consultanţă juridică tuturor compartimentelor funcţionale;
 • Consilierul juridic, implementează şi actualizează Codul de control intern/ managerial în compartimentul din care face parte având calitatea de membru în comisia de monitorizare;
 • Reprezintă interesele instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie, a notariatelor, precum şi în raporturile cu persoanele juridice şi persoanele fizice, pe baza delegaţiei dată de conducere instituţiei;
 • Ţine evidenţa cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti competente;
 • Redactează acţiuni judecătoreşti, întocmeşte întâmpinări;
 • Formulează răspunsuri la petiţiile şi memoriile repartizate spre soluţionare de către conducere;
 • Ia măsurile necesare pentru realizarea creanţelor prin obţinerea titlurilor executorii şi punerea în executare a acestora;
 • Asigură îndeplinirea tuturor procedurilor prevăzute de lege pentru buna reprezentare a instituţiei la procesele în care este parte;
 • Participă alături de conducere la negocierea proiectelor de contracte;
 • Vizează pentru legalitate toate deciziile emise de compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei;
 • Avizează toate documentele cu caracter de norme şi regulamente carereglementează activitatea instituţiei;
 • Urmăreşte respectarea legalităţii în cazul încheierii, modificării, desfacerii contractelor individuale de muncă;
 • Urmăreşte respectarea legalităţii în cazul promovării personalului salariat;
 • Aduce la cunoştinţa conducerii problemele deosebite şi rezultatele activităţii, din punct de vedere al repectării legislaţiei în vigoare, propunând totodată măsurile necesare pentru rezolvarea acestora;
 • Întocmeşte pe baza strategiei, programelor de dezvoltare a activităţilor specifice din cadrul instituţiei şi a referatelor de necesitate emise de celelalte compartimente şi birouri, necesarul anual de achiziţii;
 • Organizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică- licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, dialoguri competitive, negociere, cerere de oferte;
 • Realizează şi întocmeşte documentaţia cu privire la achiziţii directe din catalogul electronic din cadrul Sistemului electronic de achiziţii publice;
 • Întocmeşte documentaţiile solicitate de Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;
 • Verifică proiectele, urmărind încadrarea acestora în prevederile bugetare legale;
 • Verifică bugetele alocate diferitelor tipuri de cheltuieli şi supune avizării conducerii instituţiei şi ordonatorului principal de credite devizele generale ale cheltuielilor respective;
 • Supune avizării conducerii institutiei devizele generale ale investiţiilor ca urmare a rezultatelor de achiziţii publice pentru contractele noi şi a celor modificate ca urmare a indexărilor legale cu încadrarea în limita valorică conform legislaţiei în vigoare, şi cu avizul prealabil al ordonatorului principal de credite;
 • Îşi însuşeşte legislaţia în vigoare care reglementezză obiectul de activitate specific şi instruieşte personalul din cadrul compartimentelor şi birourilor, cu privire la dispoziţiile legale existente şi prelucrează toate noutăţile din legislaţie referitoare la domeniul de activitate al angajaţilor;
 • Întocmeşte documentaţia cu privire la desfăşurarea procedurilor şi asigură derularea procedurilor, compară ofertele şi întocmeşte contractele;
 • Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice funcţiei, stabilite prin fişa postului de către conducerea instituţiei.

ART.19. (1).Biroul Conservarea si Promovarea Culturii Tradiţionale este subordonat directorului şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 • Organizează în regie proprie şi/ sau parteneriat cu instituţii locale şi primării, festivaluri, spectacole şi concursuri diverse, saloane de artă populară, plastică, târguri ale meşterilor populari, tabere de cercetare şi creaţie simpozioane privind conservarea şi promovarea creaţiei populare şi a celei contemporane;
 • Analizează şi stabileşte necesitatea formării de cursuri însuţirii privind însuţirea meşteşugurilor tradiţionale iar la finalizarea acestora acordă diplome;
 • Participă la toate acţiunile culturale organizate de instituţie şi la acţiuni de culegere şi arhivare a meşteşugurilor şi ocupaţiilor tradiţionale;
 • Promovează cursanţii prin participarea la manifestări cultural- artistice;
 • Organizează rezidenţe artistice;
 • Întocmeşte studii şi cercetări pe probleme de specialitate;
 • Se preocupă de valorificarea culturi tradiţionale a Judeţului Ilfov;
 • Propune şi redactează proiecte culturale de interes judeţean, naţional şi internaţional;
 • Colaborează cu autorităţile administrative şi culturale locale, pentru întocmirea bazei de date culturale a Judetului Ilfov;
 • Desfăşoară activităţi privind conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial;
 • Susţine expoziţii temporare sau permanente de artă;
 • Acordă sprijin de specialitate formaţiilor şi cercurilor artistice din teritoriu;
 • Dezvoltă activităţi ample de conservare, cercetare şi punere în valoare a meşteşugurilor, obiceiurilor şi tradiţiilor populare;
 • Promovează prin orice mijloace patrimoniul imaterial şi cultura populară: publicaţii, expoziţii, tabere, ateliere de creaţie, spectacole inclusiv prin colaborarea sau perteneriatul cu alte instituţii de specialitate şi/ sau ONG –uri;
 • Iniţiază programe de sprijinire a performanţelor din domeniu (propunerea de a deveni Tezaure Umane Vii a celor mai cunoscuţi purtători a elementelor de patrimoniu imaterial, interpreţi, meşteri populari
 • Biroul Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale este coordonat de un şef birou aflat în subordinea directorului instituţiei şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
 • Evaluează permanent personalul din subordine în scopul perfecţionării activităţii profesionale, luând măsuri operative sau facând propuneri directorului, conform competentelor;
 • Implementează şi actualizează Codul de control intern/ managerial în compartimentul din care face parte având calitatea de membru în comisia de monitorizare;
 • Urmăreşte repetiţiile spectacolelor, festivalurilor, expoziţiilor, competiţiilor, publicaţiilor iniţiate;
 • Efectuează studii şi cercetări privind obiceiurile, tradiţiile populare, meşteţugurile tradiţionale şi iniţiază programe pentru conservarea şi protejarea acestora;
 • Propune zone de obiceiuri şi tradiţii populare protejate în cadrul judeţului;
 • Iniţiază şi sprijină proiecte şi programe de promovare a obiceiurilor şi tradiţiilor populare;
 • Organizează schimburi culturale, turnee artistice, vizite documentare şi schimburi de delegaţii şi asigură participarea la proiecte şi schimburi culturale de interes local, naţional şi internaţional;
 • Colaborează cu reprezentanţi ai altor aşezăminte culturale de interes judeţean, naţional sau internaţional;
 • Elaborează şi realizează programe pentru stimularea creativităţii populare, a manifestărilor cultural- artistice tradiţionale şi a artei de amatori;
 • Efectuează evaluarea anuală a performanţelor, salariaţilor din subordine;
 • Întocmește fișele posturilor pentru salariații din subordine;
 • Este redactor șef al ziarului Condeie Ilfovene;
 • Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice funcţiei, stabilite prin fişa postului de către conducerea instituţiei.

ART.20.Compartimentul Informare Culturală şi Educaţie Permanentă este subordonat directorului şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 • Susține editarea unor cărţi şi reviste de specialitate, în domeniul artă, istorie, edycație permanentă, literatiră, educație civică, etc.;;
 • Implementează şi actualizează Codul de control intern/ managerial în compartimentul din care face parte având calitatea de membru în comisia de monitorizare;
 • Întocmeşte studii şi cercetări pe probleme de specialitate;
 • Asigură formarea unei arhive ( fotografii, documente, publicaţii proprii etc.), cu privire la programele sau proiectele derulate în cadrul instituţiei;
 • Redactează proiectele culturale care urmează să se deruleze în cadrul instituţiei;
 • Răspunde de culegerea, machetarea şi tehnoredactarea computerizată a publicaţiilor (reviste, cărţi, monografii etc.) sau a altor materiale realizate de instituţie: afişe, invitaţii, programe, cataloage, pliante, broşuri, diplome etc.);
 • Realizează programe de educaţie permenentă în parteneriat cu instituţii de specialitate din ţară şi din străinătate;conceperea şi promovarea unor programe cu adresabilitate clară – tineretul din comunităţile rurale,
 • Iniţiază programe de educaţie permanentă: cursuri, concursuri, în artă, muzică, teatru, dansuri, şah etc.);
 • Organizează expoziţii temporare sau permanente, elaborării de monografii, suţinerii editării de cărţi şi publicaţii de interes local, cu caracter cultural sau tehnico- ştiinţific;
 • Promovează turismul cultural de interes local.

CAP.IV. PATRIMONIUL

ART.21. Patrimoniul Centrului este alcătuit din bunuri, mijloace fixe, obiecte de inventar, pe care le gestionează potrivit legii.

ART.22. Patrimoniul poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, sponsorizări, precum şi prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părţilor, de bunuri, din partea unor instituţii ale administraţiei publice judeţene sau locale, a unor persoane juridice de drept public şi/ sau privat, a unor persoane fizice din ţară şi străinătate.

ART.23. Bunurile imobile aflate în administrare se gestionează potrivit dispozăţiilor legale în vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile de protecţie în vederea păstrării integrităţii acestora.

ART.24. Pentru funcţionarea în bune condiţii, Centrul poate dispune, în conformitate cu prevederile legale, de mijloace de transport, aparatură şi instrumentar pentru activitatea specifică, mijloace tehnice pentru imprimare, multiplicare şi sonorizare.

CAP.V. FINANŢAREA

ART.25. Finanţerea Centrului se realizează prin Hotărâri ale Consiliului Județean Ilfov, ordonatorul principal de credite de la bugetul Consiliului Județean Ilfov.

ART.26. Centrul poate beneficia şi de donaţii şi sponsorizări, cu respectarea dispozăţiilor legale; liberalităţile de ori ce fel pot fi acceptate numai dacă nu sunt grevate de condiţii ori de sarcini care pot afecta autonomia instituţiei sau dacă nu sunt contrare obiectului său de activitate.

CAP.VI. DISPOZIŢII FINALE

ART.27 (1) Atribuţiile directorului sunt prevăzute în contractul de management.

(2)Atribuţiile personalului cu funţii de conducere şi execuţie din cadrul instituţiei sunt prevăzute în fişele posturilor.

(3)În raport cu modificările intervenite în structura sau activitatea instituţiei, fişele posturilor personalului vor fi actualizate şi completate cu aprobarea directorului.

ART.28. În situaţiile de încetare a contractului de managemant înainte de termen, autoritatea desemnează, prin ordin sau dispoziţie, o persoană competentă să asigure managementul instituţiei publice de cultură, în maximun 5 zile de le data constatării încetării contractului de management şi urmează să organizeze un nou concurs.

ART.29. Conducerea interimară se asigură până la data începerii executării noului contract de management.

ART.30. Salariaţii au obligaţia şi răspund de :

 • Respectarea şi aplicarea prevederilor legale privind Codul de conduită al personalului contractual;
 • Respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a Regulamentului de Ordine Interioară precum şi ale celorlalte prevederi legale în vigoare.

ART.31. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturi Tradiţionale Ilfov dispune de ştampilă, sigiliu şi  siglă proprie.

ART.32.  Prezentul regulament se completează, de drept cu actele normative în vigoare.

ART.33. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Ilfov.

 

DIRECTOR,                                                             INSPECTOR SP.,                            

NIŢĂ ALEXANDRINA                                          LEOLEA DANIELA