Codul de Conduită Etică și Integritate al personalului contractual din cadrul
Centrului Judetean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov

Capitolul I – Referințe principale

– Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;

– Legea nr. 251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prileul unor actiuni de protocol in exercitarea functiei sau a mandatului;

– Legea nr. 115/2006 privind declararea averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici si unor persoane cu functii de conducere, cu modificarile si completarile ulterioare;

– O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;

– Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 544/2004 privind liberul acces la informatii publice;

– Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– H.G. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016- 2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public;

– O.S.G.G. nr.600/2018 privind Controlul intern/managerial.

Capitolul II – Domeniul de aplicare și principii generale

Art. 1. Domeniul de aplicare

(1) Codul de Etică si integritate reglementează normele de etica si conduită profesională a personalului contractual din cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, urmăreşte asigurarea calitătii actului administrativ, realizarea interesului public precum şi prevenirea faptelor de corupție în cadrul institutiei.

(2) Normele de etică si integritate profesională prevăzute de prezentul cod sunt obligatorii pentru toate persoanele care activează în cadrul centrului.

(3) Fiecare salariat al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov este responsabil pentru cunoaşterea şi respectarea normelor prevăzute în prezentul Cod. Încălcarea normelor Codului poate atrage răspunderea persoanei vinovate, în condiţiile prevăzute în Regulamentul Intern.

 Art. 2. Obiective

Obiectivele prezentului cod de conduită urmăresc să asigure creșterea calității serviciului prestat, o bună administrare în realizarea interesului public, precum și eliminarea biriocrației și a faptelor de corupție:

 1. a) Reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale și profesionale corespunzătoare creării și menținerii la nivel înalt a prestigiului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov și al personalului acesteia ;
 2. b) Informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptățit să se aștepte din partea personalului contactual în exercitarea funcției;
 3. c) Crearea unui climat de încredere și respect reciproc între colaboratori și personalul contractual din cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, pe de o parte, și între personalul contractual al C.J.C.P.C.T.Ilfov . si terți, pe de altă parte.

Art. 3. Principii generale aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică (368 din Codul administrativ):

 1. a) Supremaţia Constituţiei şi a legii – principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării;
 2. b) Prioritatea interesului public – principiul conform căruia personalul contractual de conducere și personalul contractual de execuție au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuțiilor funcției;
 3. c) Asigurarea egalității de tratament al cetățenilor – în fața autoritățiilor și instituțiilor publice principiu conform căruia personalul contractual al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov are îndatorirea de a aplica același regim juridic în situații identice sau similare;
 4. d) Profesionalismul – principiu conform căruia personalul contractual din cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov are obligația de a îndeplini atribuțiile se serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;
 5. e) Imparțialitatea și nediscriminarea – principiu conform căruia angajații instituţiei sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției;
 6. f) Respectarea secretului profesional – salariații instituției vor păstra secretul profesional și vor respecta caracterul confidențial al informațiilor primite prin natura atribuțiilor, cu excepția cazurilor în care au obligația legală sau sunt autorizați în mod expres să le transmită. Aceștia nu vor folosi secretul profesional de care au luat la cunoștință pe parcursul exercitării atribuțiilor în beneficiul propriu și nici în beneficiul altor terți.
 7. g) Conflictul de interese – este situația în care se află salariatul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov care are un interes personal, de natură patrimonială sau nepatrimonială care ar putea influența imparțialitatea și obiectivitatea activității sale în evaluarea, realizarea și raportarea atribuțiilor ce îi revin. Aceștia au obligația de a se abține de la orice fel de conflict de interese. Persoana care are un interes material personal într-o problemă nu va participa direct sau prin reprezentanți la dezbaterile asupra problemei în care are un conflict de interese și se va abține de la a participa sau de a influența decizia privind această situație. Salariații trebuie să respecte legislația privind conflictul de interese, precum si interdictiile post angajare prevazute în Declaratia de pantouflage, anexa la dosaul de personal, pentru categoriile de personal prevazute în lege.
 8. h) Integritatea morală – principiu conform căruia personalului centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material.
 9. i) Libertatea gândirii și a exprimării – principiul conform căruia personalul Bibliotecii Metropolitane București poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri.
 10. j) Cinstea și corectitudinea – principiul conform căruia, în exercitarea funcției și în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, personalul contractual din cadrul instituției trebuie să fie de bună-credință și să acționeze pentru îndeplinirea conformă a atribuțiilor de serviciu.
 11. k) Deschiderea și transparența – principiu conform căruia activitățile desfășurate de angajații instituției, în exercitarea atribuțiilor lor, sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățeniilor.
 12. l) Confidențialitatea – principiul conform căruia personalul contractual din cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov are obligația de a păstra confidențialitatea tuturor actelor/documentelor destinate instituție.

 Art. 4.Termeni

În înțelesul prezentului Cod, expresiile şi termenii folosiți în textul acestuia au aceeaşi semnificație cu termenii prevăzuti in Codul Administrativ si in Legea nr. 571/ 2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice şi din alte unități care semnalează încălcări ale legii:

 1. a) personalul contractual încadrat în cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov în baza:

– unui contract individual de muncă in conditiile Codului muncii, exercită drepturile și îndeplinește obligațiile stabilite de legislația în vigoare în domeniul raporturilor de muncă și de contractele colective de muncă direct aplicabile;

– unui contract de management exercită drepturile și îndeplinește obligațiile stabilite de dispozițiile legale în vigoare direct aplicabile, precum și cele rezultate din executarea contractului;

 1. b) interes public – acel interes care implică garantarea și respectarea de către instituțiile și autoritățile publice a drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale cetățenilor, recunoscute de Constituție, legislație internă și tratatele internaționale la care România este parte;
 2. c) interes personal – orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obținut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori alții, de către personalul contractual de conducere sau execuție din cadrul instituției prin folosirea reputației, influenței, facilităților, relațiilor, informațiilor la care au acces, ca urmare a exercitării funcției publice;
 3. d) conflict de interese – aceea situație sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al personalului contractual al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, contravine interesului public, astfel încat afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcției publice deţinute;
 4. e) informație de interes public – orice informație care privește activitățile sau care rezultă din activitățiile unei autorități publice ori instituții publice, indiferent de suportul ei;
 5. f) discriminarea este o acțiune care presupune un tratament diferit, nedrept față de persoane din cauza apartenenței lor la un anumit grup social.

Capitolul III – Norme generale de conduită profesională

 Art. 5. Asigurarea unui serviciu public de calitate

 • În exercitarea atribuțiilor de serviciu, personalul contractual din cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov are obligația de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cititorilor, prin participarea activă la luarea deciziilor și la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competențelor și ale instituțiilor publice
 • În exercitarea atribuțiilor de serviciu, personalul contractual din cadrul instituției are obligația de a avea un comportament profesionist, precum și de a asigura, în condițiile legii, transparența administrativă, pentru a câștiga și a menţine încrederea publicului în integritatea, imparțialitatea și eficacitatea autorităților și instituțiilor publice.

 Art. 6. Respectarea Constituției și a Legilor

 • Personalul contractual din cadrul Centrului Judeșean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradișionale Ilfov are obligația ca, prin actele și faptele sale, să respecte Constituția, legile țării și să acționeze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
 • Personalul contractual din cadrul instituției trebuie să se conformeze dispozițiilor legale privind restrângerea exercițiului unor drepturi, datorată naturii funcțiilor publice deținute.

 Art. 7. Loialitatea față de autoritățile și instituțiilor publice

(1)Personalul contractual din cadrul instituției are obligația de a apăra în mod loial prestigiul instituției publice în care își desfășoară activitatea, precum, și de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

 (2)Personalului contractual din cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradișionale Ilfov îi este strict interzis:

 1. a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea instituției publice în care își desfășoară activitatea, cu politicile și strategiile acesteia ori cu proiecte de acte cu caracter normativ sau individual;
 2. b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care autoritatea sau instituția publică în care îşi desfășoară activitatea are calitatea de parte;
 3. c) să dezvăluie informații care nu au caracter public / însemând că acestea nu sunt publicate pe site-ul instituției, în alte condiții decât cele prevăzute de lege;
 4. d) să inițieze acțiuni / dezbateri publice pe baza informațiilor ce aparțin instituției;
 5. e) să dezvăluie, să copieze și să distribuie informații la care au acces în exercitarea funcției publice, dacă această dezvăluire este de natură să atrage avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituției ori ale unor angajați ai acesteia, precum și ale persoanelor fizice sau juridice.

(3) Prevederile alin. (2) lit. a) – d) se aplică şi după încetarea raportului de serviciu, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispozițiile din legi speciale nu prevăd alte termene.

(4) Dezvăluirea informațiilor care nu au caracter public, sau remiterea documentelor care conțin asemenea informații, la solicitarea reprezentanților unei alte autorități ori instituţii publice, este permisă numai cu acordul conducătorului instituției.

(5) Prevederile prezentului cod nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligația legală a personalului contractual al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, de a furniza informații de interes public celor interesați, în condițiile legii.

 Art. 8. Libertatea opiniilor

(1)Personalul din cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov are dreptul la liberă exprimare în condițiile legii.

(2)În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, personalul contractual din cadrul instituției are obligația de a respecta demnitatea funcției publice deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor instituției publice in care își desfășoară activitatea.

(3)În activitatea sa, personalul contractual din cadrul instituției are obligația de a respecta libertatea opiniilor și de a nu se lăsa influențat de considerente personale sau de popularitate.

(4)În exprimarea opiniile, personalul contractual din cadrul instituției trebuie să aibă o atitudine conciliantă și să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

Art.9. Activitatea publică

(1) Relațiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoana desemnată în acest sens de conducătorul instituției, în condițiile legii.

(2) Persoanele desemnate să participe la activități sau dezbateri publice, ca reprezentanți ai instituției, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredințat de conducătorul instituției.

(3) În cazul în care nu este desemnat în acest sens, personalul contractual poate participa la activități sau dezbateri publice, având obligația de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al autorității ori instituţiei publice în cadrul căreia își desfășoară activitatea.

(4) Personalul din cadrul instituției poate participa la eleborarea de publicații, poate elabora și publica articole de specialitate și lucrări literare ori științifice, în condițiile legii.

(5) Personalul din cadrul instituției poate participa la emisiuni audiovizuale, cu excepția celor cu character politic ori a celor care ar putea afecta prestigiul instituției sau funcției deținute.

(6) În cazurile prevăzute la alin. (4) și (5), personalul nu poate utiliza informații și date la care au avut acces în exercitarea funcției deținute, dacă acestea nu au caracter public.

(7) Personalul din cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov își asumă responsabilitatea pentru apariția publică și pentru conținutul informațiilor prezentate, care trebuie să fie în accord cu principiile și normele de conduit prevăzute de prezentul cod.

Art. 10. Activitatea politică

În exercitarea atribuțiilor de serviciu, personalul contractual din cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov îi este interzis:

 1. Să afișeze, în cadrul autorităților sau instituțiilor publice, însemne ori obiecte inscripționate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaților acestora.
 2. Să furnizeze sprijin logistic candidaților la funcții de demnitate publică.
 3. Să participle la reuniuni publice cu caracter politic pe durata timpului de lucru.
 4. Să se servească de actele pe care le îndeplinesc pentru a-și exprima sau manifesta convingerile politice.

 Art. 11. Folosirea imaginii proprii

În considerarea funcției publice deținute, personalului contractual din cadrul instituției îi este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acțiuni publicitare pentru promovarea unei activități comerciale, precum și în scopuri electorale, dar și să inițieze acțiuni pe baza informațiilor ce aparțin instituției.

Art. 12. Cadrul relațiilor în exercitarea atribuțiilor funcției

(1) În relațiile cu personalul din cadrul instituției, precum și cu persoanele fizice sau juridice din afara instituţiei, personalul contractual este obligat să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate.

(2) Personalul contractual din cadrul Centrului Județean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov are obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei și demnității persoanelor din cadrul instituției, precum și persoanelor cu care intră în contact în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, prin:

 • întrebuințarea unor expresii jignitoare;
 • dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;
 • formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase;
 • discreditări;
 • zvonuri;
 • reproşuri sau/şi ameninţări;
 • folosirea unor gesturi de dispreţ.

(3) Personalul contractual din cadrul Centrului Județean pentru Conservarea ți Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov trebuie să adopte o atitudine imparțială și justifică pentru rezolvarea clară și eficientă a problemelor cititorilor.

(4) Personalul contractual din cadrul instituției are obligația să respecte principiul egalității cetățenilor în fața legii și a autorităților publice, prin:

(5)  Promovarea unor soluții similare sau identice raportate la aceeași categorie de situații de fapt;

(6) Eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naționalitatea, etnia, convingerile religioase și politice, dizabilităţi, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

(7) Pentru realizarea unor raporturi sociale și profesionale care să asigure demnitatea persoanelor, eficiența activității, precum și creșterea calității serviciului public, se recomandă respectarea normelor de conduită prevăzute la alin. (1) – (2) și de către celelalte subiecte ale acestor raporturi.

Art. 13. Protecţia datelor cu caracter personal

(1) În activitatea desfăşurată de către Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, se colectează, utilizează şi stochează doar acele date care sunt strict necesare pentru realizarea obiectivelor legale, legitime şi specifice ale instituţiei.

(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal este realizata doar în scopul pentru care au fost solicitate, respectând dispoziţiile legale, normele şi procedurile interne existente în acest sens.

(3)Prelucrarea datelor cu caracter personal este realizata cu buna credinţă, fiind aplicate masuri tehnice si organizatorice adecvate, pentru asigurarea securităţii acestora, a protejării împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra acestora.

Art. 14. Conduita în cadrul relațiilor internaționale

 • Personalul contractual din cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov care reprezintă instituția în cadrul unor organizații internaționale, instituții de învățământ, conferințe, seminarii și alte activități cu caracter internațional au obligația să promoveze o imagine favorabilă țării și instituției pe care o reprezintă.
 • În relațiile cu reprezentanții altor state, personalului contractual din cadrul institutiei îi este interzis să exprime opinii personale privind aspecte naționale sau dispute internaționale.
 • În deplasările externe, personalul contractual este obligat să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol și le este interzisă încălcarea legilor și obiceiurilor țării gazdă.

Art. 15. Interdicția privind acceptarea cadourilor, serviciilor și avantajelor

(1)Personalul contractual din cadrul instituției nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitații sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relații de afaceri sau de natură politică, care le pot influența imparțialitatea în exercitarea funcțiilor publice deținute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcții.

(2) În cazul unor acţiuni de protocol în care, în exercitarea mandatului sau a funcţiei se primesc cadouri, invitaţii sau dovezi de curtoazie, acestea se declară şi se prezintă Managerului instituţiei, în termen de 30 de zile de la primire, urmând ca acesta să dispună constituirea unei comisii de specialitate care va evalua şi va inventaria bunurile primite.

(3) Sunt exceptate de la declarare şi evaluare în comisia de specialitate, medaliile, decoraţiile, ordinele, insignele, eşarfele şi alte asemenea bunuri primite, precum şi obiectele de birotica, cu o valoare de până la 50 euro, în condiţiile Legii 251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit, cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei.

Art. 16. Participarea la procesul de luarea a deciziilor

 • În procesul de luare a deciziilor, personalul contractual are obligația să acționeze conform prevederilor legale și să își exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat și imparțial.
 • Personalului contractual din cadrul instituției îi este interzis să promită luarea unei decizii de către instituție, precum și îndeplinirea atribuțiilor în mod privilegiat.

Art. 17. Obiectivitate în evaluare

 • În exercitarea atribuțiilor specifice, Conducerea instituţiei are obligația să asigure egalitatea de șanse și tratamente cu privire la dezvoltarea carierei în funcția publică pentru personalul contractual din subordine.
 • Conducerea instituției are obligația să examineze și să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenței profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcții ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.
 • Se interzice conducerii să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în funcția publică pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute la art.3.

Art. 18. Îndeplinirea atribuțiilor

(1) În exercitarea atribuțiilor de serviciu specifice, personalul contractual cu funcție de conducere din cadrul instituției are obligația de a stabili cu obiectivitate conform pregătirii, atribuțiile ce revin fiecărei persoane desemnate pe post, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.

(2) Personalul contractual din cadrul instituției răspunde potrivit legii, de îndeplinirea atribuțiilor ce le revin din funcția pe care o dețin, precum și a atribuțiilor ce le sunt delegate.

(3) Salariatul are îndatorirea să îndeplinească dispozițiile primate de la superiorii ierarhici.

(4) Salariatul are dreptul să refuze, în scris și motivat, îndeplinirea dispozițiilor primate de la superiorul ierarhic, dacă le consider ilegale.

Art. 19. Limitele delegării de atribuții.

(1) În cadrul instituției, delegarea de atribuții corespunzătoare unei funcții contractuale vacante se dispune motivate prin decizie internă a conducătorului instituției, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic.

(2) Delegarea de atribuții corespunzătoare unei funcții contractuale ocupate, al cărei titular se află în concediu în condițiile legii sau este delegate în condițiile Codului Administrativ sau Codului Muncii ori se află în deplasare în interesul serviciului, se stabilește prin fișa postului și operează de drept.

(3) Delegarea de atribuții corespunzătoare unei funcții contractuale nu se poate face prin delegarea atribuțiilor corespunzătoare unei funcții către același salariat. Salariatul care preia atribuțiile delegate exercită pe perioada delegării de atribuții și atribuțiile funcției pe care o deține, precum și atribuțiile partial preluate, cu excepția situației în care atribuțiile delegate presupun exercitarea controlului ierarhic asupra funcției deținute.

(4) În situația în care funcția ale cărei atribuții sunt delegate și funcția al cărei titular preia partial atribuțiile delegate se află într-un raport ierarhic de subordonare, salariatul care preia atribuțiile delegate semnează pentru funcția ierarhic superioară.

(5) Delegarea de atribuții se face cu informarea prealabilă a salariatului căruia I se deleagă atribuțiile.

(6) Salariatul care preia atribuțiile delegate trebuie să îndeplinească condițiile de studii și de vechime necesare pentru ocuparea funcției ale cărei atribuții îi sunt delegate.

(7) Nu pot fi delegate atribuții salariaților debutanți sau salariaților care exercită funcția în temeiul unui contract individual de muncă cu timp partial.

Art. 20. Folosirea abuzivă a atribuțiilor funcției deținute

 • Este interzisă folosirea de către angajaţii instituției, în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, a prerogativelor funcției deținute.
 • Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative, de evaluare sau de participare la ancheta ori acțiuni de control, personalului contractual le este interzisă urmărirea obținerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
 • Personalului contractual din cadrul instituției îi este interzis să folosească poziția oficială pe care o dețin sau relațiile pe care le-a stabilit în exercitarea atribuțiilor de serviciu pentru a influența anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri.
 • Angajaţilor Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov le este interzis să impună altor persoane să se înscrie în organizații sau societăți, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

Art. 21. Hărţuirea morală şi sexuală

(1) Atât in relaţiile interne cât şi în relaţiile cu parteneri externi, sunt interzise formele de hărţuire morală ce pot duce la discreditarea, izolarea, umilirea, bârfirea, intimidarea, ameninţarea unei persoane, deteriorarea condiţiilor de muncă, a respectului faţă de sine sau faţă de viaţă.

(2) Totodată, sunt interzise situaţiile de hărţuire sexuală ce se manifestă printr-un comportament nedorit cu conotaţie sexuală, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, având ca obiect, sau ca efect, lezarea demnităţii unei persoane şi crearea unui mediu de intimidare ostil, degradant, umilitor sau jignitor.

Art. 22. Utilizarea resurselor publice

 • Personalul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Trasdiționale Ilfov este obligat să asigure ocrotirea proprietății publice și private a instituţiei, să evite producerea oricărui prejudiciu, acționând în orice situație ca un bun proprietar.
 • Personalul contractual din cadrul instituției este obligat să folosească timpul de lucru, precum și bunurile aparținând instituției publice, numai pentru desfășurarea activităților aferente funcției publice deținute.
 • Personalul contractual trebuie să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea utilă și eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
 • Angajaţii instituției care desfășoară activități publicistice în interes personal, sau activități didactice, îi este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica instituției pentru realizarea acestora.

Art.23. Limitarea participării la achiziții, concesionări sau închirieri

(1) Orice salariat al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov poate achiziționa un bun aflat în proprietatea instituţiei, supus vânzării în condițiile legii, cu excepțiile următoare:

(2) Când a luat cunoștință, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;

(3) Când a participat, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;

(4) Când poate influența operațiunile de vânzare sau când a obținut informații la care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.

(5) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și în cazul concesionării sau închirierii unui bun aflat în proprietatea publică  a instituției;

(6) Personalului Centrului Județean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov îi este interzisă furnizarea informațiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a instituţiei, supuse operațiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiții decât cele prevăzute de lege.

Capitolul IV – Valorile fundamentele

Art. 24. Angajamentul

Angajamentul presupune dorința fiecărui salariat și a conducerii instituției, zi de zi, de a progresa în privința funcției deținute și de a-și îmbunătății performanțele, conform planurilor de management pentru a asigura participanților la actul cultural un serviciu calitativ.

Art. 25. Lucrul în echipă

Toți salariații instituției,  fac parte dintr-o echipă ce trebuie sprijinită de conducerea instituției. Acest sprijin de echipă trebuie reflectat și exprimat în relațiile cu ceilalți colaboratori, indiferent de originea lor culturală sau profesională.

 Art. 26. Transparența internă și externă

Pe plan intern transparența înseamnă împărțirea succesului, dar și a dificultăților. Aceasta permite rezolvarea rapidă a problemelor, înainte să se agraveze și să provoace prejudicii cititorilor, salariaților, colaboratorilor Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov sau oricăror altor terți care interacționează cu personalul contractual din cadrul bibliotecii.

Art. 27. Pe plan extern, transparența înseamnă dezvoltare relațiilor cu cititorilor, colaboratorilor, care trebuie pus sub dublă constrângere: a încrederii și a eticii.

Art. 28. Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradișionale Ilfov trebuie să se comporte și să fie percepută ca o instituție publică de cultură responsabilă și etică.

Art. 29. Confidențialitatea

(1) Personalul contractual din cadrul instituției are obligaţia ca, pe toată durat desfășurării contractului individual  de muncă şi după încetarea acestuia, să nu transmită date sau informaţii de care au luat cunoştinţă în timpul executării contractului, în condiţiile stabilite prin regulamentele interne , contractul colectiv de muncă sau contractele individuale. Excepţie de la această regulă o constituie doar sesizările faptelor ce contravin legii, depuse la autorităţile competente.

(2) Este interzisă dezvăluirea datelor personale referitoare la personal, fără consimţământul acestuia, excepție făcând cazurile în care există cerințe legale în acest sens.

(3) Este interzisă dezvăluirea informațiilor obținute pe parcursul derulării activității profesionale care ar putea fi utilizate pentru a afecta concurența corectă pe parcursul derulării procedurilor de achiziții.

(4) Personalul trebuie să respecte confidenţialitatea informaţiilor dobândite în timpul activităţilor profesionale şi să nu le divulge în interes personal, direct sau indirect unei terţe părți. Aceste informaţii sunt proprietatea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov şi nu pot fi divulgate în afara instituției.

(5) Obligaţia respectării confidenţialităţii se menţine chiar şi după încheierea relaţiei profesionale dintre personalul instituției, în conformitate cu legislația în vigoare și prevederile contractului individual de muncă, acolo unde este cazul.

(6) Se interzice folosirea informaţiilor obţinute de către personalul contractual, în cursul activităţii profesionale, în scop personal sau într-o manieră care poate fi contrară legii ori în detrimentul obiectivelor legitime şi etice ale instituţiei.

(7) Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, garantează confidenţialitatea informaţiilor de care dispune, iar prelucrarea acestora se realizează prin metode care asigură transparenţă maximă pentru părţile interesate şi care nu permit accesul neautorizat al terţilor.

(8) Nu se vor transmite, datele  colaboratorilor, către terţe părţi, cu excepţiile prevăzute de legislația în vigoare.

 Art. 30. Conflictul de interese

Pentru păstrarea obiectivităţii şi evitarea conflictului de interese, sau a oricărei alte situaţii care ar putea genera conflicte de interese, se vor evita următoarele situaţii:

 1. a) existenţa unor interese personale şi/sau financiare ale unui salariat al instituției, al soţului/soţiei, a unei rude sau afin al acestuia, până la gradul al doilea inclusiv, în derularea unei proceduri care implica furnizarea de bunuri, executarea de lucrări sau prestarea de servicii;
 2. b) luarea unei decizii în cadrul procedurii de examinare în vederea angajării de personal în care sunt implicaţi soţul/soţia, o ruda sau afin până la gradul al patrulea inclusiv;
 3. c) deţinerea de acţiuni sau părţi sociale la societăţi care furnizează bunuri, execută lucrări sau prestează servicii pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov;
 4. d) orice alta situaţie în care un angajat al instituției are, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic, sau un alt interes personal, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor ce îi revin.
 5. e) nerespectarea interdicţiilor impuse de lege după încheierea raporturilor de serviciu în cadrul instituției si incalcarea angajamentului asumat in Declaratia de pantouflage, anexă la dosarul profesional in cazul persoanelor vizate.

Art. 31. Demnitatea umană

(1)Fiecare persoană este unică și trebuie să i se respecte demnitatea.

(2)Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă și deplină a personalității. Toți oamenii sunt tratați cu demnitate cu privire la modul lor de viață, cultură, credințele și valorile personale.

Capitolul V – Regulile de comportement și conduită în acordarea serviciilor publice

Art. 32. Complexitatea și diversitatea sistemelor de relații în baza căror se acordă servicii publice impune respectarea unor norme de comportament și conduită în scopul:

 1. a) de a ghida persoana implică în acordarea serviciilor, în momentul în care acesta se confruntă cu dileme practice care implică o problematică etică;
 2. b) de a asigura cititorii, dar și potențialii cititori de servicii împotriva incompetenței și a neprofesionaliștilor;
 3. c) de a reglementa comportamentul persoanelor implicate în acordarea serviciilor publice precum și relațiile acestora cu colaboratorii, cu colegii, cu reprezentații altor instituții sau ai societății civile;
 4. d) de a asigura supervizare și consultanță personalului implicat în acordarea serviciilor publice în vederea evaluării activităților acestora.

Art. 33. Reguli de comportament şi conduită în relaţia coleg – coleg:

(1) Între angajaţii instituției trebuie să existe cooperare şi susţinerea reciprocă, motivat de faptul că toţi sunt mobilizaţi pentru realizarea unor obiective comune, conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, comunicarea prin transferul de informaţii între colegi fiind esenţială în soluţionarea cu eficienţă a problemelor.

(2) Angajaţii instituției îşi datorează respect reciproc, consideraţie, dreptul la opinie, eventualele divergenţe, nemulţumirii, apărute între aceştia soluţionându-se fără să afecteze relaţia de colegialitate, evitându-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor şi gesturilor inadecvate, manifestând atitudine reconciliantă.

(3) Între colegi trebuie să existe sinceritate şi corectitudine, opiniile exprimate să corespundă realităţii, eventualele nemulţumiri dintre colegi să fie exprimate direct, netendenţios.

(4) Relaţia dintre colegi trebuie să fie bazată pe colegialitate, pe performanţă în desfăşurarea activităţii, pentru acordarea unor servicii publice de calitate, evitându-se comportamentele concurenţiale sau/şi de denigrarea colegilor. Comportamentul trebuie să fie competitiv, loial, bazat pe promovarea calităţilor şi a meritelor profesionale nicidecum pe evidenţierea defectelor celorlalţi.

(5) În relaţia dintre colegi trebuie permanent promovat spiritul de echipă, deciziile fiind luate prin consens, manifestându-se deschidere la sugestiile colegilor, admiţând critica în mod constructiv şi responsabil, dacă este cazul, să împărtăşească din cunoştinţele şi experienţa acumulată în scopul promovării reciproce a progresului profesional.

Art. 34. Constituie încălcări ale principiului colegialităţii:

 1. a) discriminarea, hărţuirea de gen, etnică sau sub orice altă formă, folosirea violenţei fizice sau psihice, limbajul ofensator ori abuzul de autoritate la adresa unui membru al comunităţii
 2. b) promovarea sau tolerarea unor comportamente dintre cele descrise în acest articol de către Conducerea instituţiei, compartimentelor, birourilor, serviciilor;
 3. c) discreditarea în mod injust a ideilor, ipotezelor sau rezultatelor cercetărilor unui coleg;
 4. d) formularea în faţa cititorilor a unor comentarii, la adresa pregătirii profesionale, a ţinutei morale sau a unor aspecte ce ţin de viaţa privată a unui coleg;
 5. e) sfătuirea cititorilor să nu depună cereri, petiţii, plângeri sau sesizări la adresa unui coleg;
 6. f) utilizarea şi dezvăluirea în activitatea administrativă a informaţiilor transmise cu titlu confidenţial de un alt coleg.

Capitolul VI –  Coordonarea, monitorizarea şi controlul aplicării normelor de conduită profesională

 Art. 35. (1) In cazul personalului din cadrul instituției, monitorizarea şi controlul aplicării normelor prevăzute de prezentul Cod etic si de integritate se realizează astfel:

Pentru personalul contractual de conducere sau de execuție, monitorizarea şi controlul se realizează de către un angajat din cadrul instituţiei care va îndeplini atribuții specifice.

(2) Persoana menţionată la alin. (1) va fi nominalizată prin decizie de către conducătorul instituției  iar fişa postului se va completa în mod corespunzător cu noile atribuţii.

(3) In cadrul instituției, coordonarea aplicării normelor prevăzute de prezentul cod etic şi de integritate se realizează de către consilierul etic.

(4) Consilierul de etica, in conformitate cu prevederile art. 454 din Codul Administrativ urmatoarele atributii:

 1. a) acordă consultanţă şi asistenţă personalului contractual cu privire la respectarea normelor de conduită;
 2. b) monitorizează aplicarea prevederilor Codului etic si de integritate în cadrul instituţiei publice;
 3. c) asigură legatura în cadrul Sistemului de monitorizare a conflictelor de interese si Sistemul de Control Intern din cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov;
 4. c) întocmeşte şi transmite rapoarte sau analize trimestriale/semestriale privind respectarea normelor de conduită de către personalul contractual, Grupului de lucru pentru implementarea SNA la nivelul instituției;
 5. h) poate propune conducerii instituiei publice un plan minimal de activităţi pe care să le desfăşoare pe parcursul unui an;
 6. i) acest plan trebuie să se refere la cele 3 domenii principale de aciţune ale consilierilui de etică: acordarea de consultanăţ şi asistenţă funciţonarilor contractuali cu privire la respectarea normelor de conduită, monitorizarea aplicării prevederilor Codului etic si de integritate şi întocmirea de rapoarte în acest sens.

Capitolul VII – Sancţiuni, modul de soluţionare a reclamaţiilor

Art. 36. Nerespectarea prevederilor prezentului cod de etică atrage răspunderea persoanei vinovate.

Art. 37. Stabilirea vinovăţiei se face cu respectarea procedurilor legale în vigoare şi în conformitate cu normele Codului de Conduită al personalului contractual, Regulamentul de ordine interioară al instituţiei.

Art. 38. Reclamaţiile şi sesizările referitoare la acordarea serviciilor publice se înregistrează şi soluţionează în conformitate cu normele legale în vigoare.

Art. 39. Reclamaţiile şi sesizările se pot face in scris, adresate managerului.

Art. 40. Înregistrarea sesizării se realizează prin:

 1. a) înscrierea în audienţa la Conducerea instituţiei;
 2. b) înregistrarea petiţiei în registrul de intrare-ieşire al instituţiei, urmând ca petiţionarul sa primească răspuns, conform legislaţiei în vigoare.

Capitolul VIII – Dispoziţii finale

Art. 41. Prezentul cod va fi îmbunătăţit ori de cate ori va fi necesar.

Art. 42.. Acest cod de conduită etică a fost aprobat prin decizia Managerului instituției și va fi comunicat, sub semnătură, fiecărui angajat. De asemenea, acesta va putea fi consultat la Compartimentul Financiar Contabilitate, Resurse Umane, cât și pe site-ul instituției.

Art. 43. Fiecare salariat al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov trebuie să cunoască și să respecte prevederile prezentul Cod de Conduită Etică și Integritate.