Legislație

Ordonanța 118/2006, privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale;

Ordonanța 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor proiectelor și acțiunilor culturale;

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice;

Ordin nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat;

Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ordin al Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.792/2002  pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanța de Guvern nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Legea 672/2002 prind auditul public intern;

Ordin 2799/2015 privind regulamantul cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului;

Codul muncii;

Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil cu modificările și completările ulterioare;

Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu completarile si modificarile ulterioare;